• +48 22 615 90 80
 • wamex@wamex.com.pl
 • Zatrudnimy doświadczonego specjalistę techniczno-handlowego

WAMEX Sp. z o.o. przywiązuje wielką wagę do tego, by dotyczące Państwa informacje pozostawały prywatne. Niniejszy dokument wyjaśnia zasady oraz sposób gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania informacji o Użytkownikach Serwisu Internetowego www.wamex.com.pl (Serwis). Prosimy o uważne przeczytanie dokumentu w celu zrozumienia naszej polityki prywatności oraz sposobu wykorzystania Państwa danych osobowych.

Informacje ogólne o przetwarzaniu danych i prawach Użytkowników

1. Czym są dane osobowe:

Dane osobowe to informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. W przypadku korzystania z naszych serwisów takimi danymi są np. adres IP, adres e-mail, nr telefonu. Dane osobowe mogą być zapisywane w plikach cookies.

2. Kto jest administratorem Państwa danych:

Administratorem danych osobowych osób odwiedzających Serwis (Użytkownicy) jest WAMEX z siedzibą w Warszawie przy ul. Pożaryskiego 28, kod 00-001, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000120010, NIP 5210125064, REGON 01206672200000 (Administrator).

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na zasadach określonych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”).

Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres email wamex@wamex.com.pl, telefonicznie pod numerem tel.: 22 615 90 80, 22 615 90 81 i tel. kom.: (+48) 501 206 125, pisemnie na adres siedziby administratora oraz za pomocą formularza kontaktowego zamieszczonego na stronie internetowej.

Administrator nie ma obowiązku powołania Inspektora Ochrony Danych Osobowych i taki podmiot nie został powołany.

3. Podstawa przetwarzania Państwa danych

Każde przetwarzanie Państwa danych musi być oparte na właściwej, zgodnej z obowiązującymi przepisami, podstawie prawnej.

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych w celu świadczenia usług jest:

 • wyrażona przez Państwa zgoda na przetwarzanie danych podanych w związku ze złożonym zamówieniem/ zapytaniem skierowanym do nas poprzez formularz kontaktowy zamieszczony na stronie internetowej, faksm, pisemnie na adres siedziby lub telefonicznie czy e-mailem. Podanie danych jest dobrowolne lecz niezbędne w celu realizacji usługi.
 • w przypadku plików cookies podstawą prawną przetwarzania Państwa danych jest wyrażona przez Państwa zgoda. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny.
 • niezbędność przetwarzania w związku z istnieniem prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora. Ta podstawa przetwarzania danych dotyczy przypadków, gdy ich przetwarzanie jest uzasadnione z uwagi na nasze usprawiedliwione potrzeby, co obejmuje między innymi możliwość dochodzenia roszczeń przez WAMEX.

4. Cel przetwarzania:

Przetwarzamy Państwa dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do:

 • obsługi zamówień/zgłoszeń, które Państwo kierujecie do Nas (np. przez formularz kontaktowy);
 • kontaktowania się z Państwem, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług.

Ponadto przetwarzamy Państwa dane:

 • w celu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez WAMEX;
 • w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez WAMEX.

5. Zasady przetwarzania

WAMEX zapewnia odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Państwa, w szczególności uniemożliwiające dostęp do nich osobom trzecim lub ich przetwarzanie z naruszeniem przepisów prawa, zapobiegające utracie danych, ich uszkodzeniu lub zniszczeniu.

WAMEX przetwarza dane osobowe zgodnie z warunkami określonymi w art. 6 rozporządzenia 2016/679.

Dane osobowe mogą być przekazane innym podmiotom, które będą je przetwarzały, w szczególności: podmiotom wspierającym WAMEX w prowadzonej działalności, w szczególności dostawcom zewnętrznych systemów wspierającym działalność lub świadczącym zewnętrzne usługi na rzecz WAMEX w związku z prowadzoną działalnością statutową WAMEX tj. podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską, bankom, księgowości w przypadku konieczności prowadzenia rozliczeń  a także organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa. WAMEX może powierzyć przetwarzanie danych osobowych innemu podmiotowi. Powierzenie przetwarzania danych osobowych odbywa się na podstawie umowy, o której mowa w art. 28 ust. 3 rozporządzenia 2016/679.

Dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania) w ten sposób, że w wyniku takiego zautomatyzowanego przetwarzania mogłyby zapadać jakiekolwiek decyzje, miałyby być powodowane inne skutki prawne lub w inny sposób miałoby to istotnie wpływać na osoby, których dane są przetwarzane.

Dane osobowe przechowywane są przez okres ich przydatności do celów, do których zostały zebrane:

 • w przypadku danych udostępnionych WAMEX przez klientów w celu realizacji zawartych umów/zamówień – do czasu wykonania umowy/ zamówienia nie dłużej niż przez okres 10 lat począwszy od następnego roku po wykonaniu zamówienia/ umowy,
 • w przypadku danych udostępnionych WAMEX przez klientów w celach kontaktowych i marketingowych (przekazywania informacji o obowiązujących ofertach i promocjach) przez okres ważności zgody (tj. do czasu wycofania zgody).

Niezależnie od wskazanych w pkt 1 i 2 okresów przechowywania danych osobowych, Administrator zastrzega sobie prawo do odmowy usunięcia danych Państwa, jeżeli ich zachowanie jest niezbędne w celu realizacji roszczeń lub jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.

6. Państwa uprawnienia:

Przysługuje Państwu prawo dostępu do Państwa danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych lub prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie poprzez podany kontakt do Administratora.

Prawo do przenoszenia danych oznacza prawo otrzymywania od nas Państwa danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Możecie Państwo przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali Państwa dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje Państwu tylko dla tych danych, które przetwarzamy na podstawie umowy z Państwem lub na podstawie Państwa zgody.

Szczegółowy katalog praw określa RODO.

Ponadto przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Polityka Cookies

 1. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 2. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, również informacji zawartych w plikach cookies.
 3. Pliki cookies stosowane w Serwisie nie są w żaden sposób wykorzystywane przez Administratora Serwisu (zablokowane jest ich gromadzenie).
 4. Pliki cookies są jedynie niezbędne aby Nasz Serwis działał prawidłowo. Administrator informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć
  na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

Skontaktuj się z nami